Cele konkursu:

– pobudzanie aktywności twórczej dzieci w dziedzinie plastycznej i poezji;
– dbanie o prawidłową wymowę i czystość językową;
– dążenie do poprawności językowej;
– rozwijanie umiejętności werbalnych.

Organizator: Logopeda: Kamila Łobocka

Adresaci: uczniowie klas I -VIII SP17 w Grudziądzu

Forma konkursu:

– klasy I – III – uczeń ma zadanie samodzielnie stworzyć pracę plastyczną o tematyce „Kolorowe głoski” – forma pracy dowolna – np. rzeźba, plakat, makieta, wyklejanka.
– klasy IV – VIII – uczeń ma zadanie samodzielnie napisać wiersz (min. 3 zwrotki po 4 linijki) – „Łamańce językowe”.  Treść wiersza powinna zawierać wyrazy z głoskami trudnymi artykulacyjnie. Wszystkie głoski nie muszą zaistnieć w wierszu. Można wybrać jedną grupę głoskową, np. [ sz, ż, cz, dż ], [ ś, ź, ć, dź ] lub jedną głoskę np. [ r ]. Z tyłu pracy należy umieścić imię i nazwisko oraz klasę, do której uczeń /uczennica uczęszcza.

Termin: pracę należy dostarczyć do gabinetu logopedycznego do 28.02.2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu 06.03.2023 r. Oceniane będą następujące kryteria: wysiłek ucznia, pomysłowość, wartość estetyczna, treść wiersza, poprawność językowa i ogólny wyraz artystyczny. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy logopedycznej w szkole.

Na laureatów czekają nagrody niespodzianki.

Zapraszamy do udziału w konkursie 🙂

Regulamin konkursu

 
Skip to content