Deklaracja dostępności Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 17 im. Sybiraków w Grudziądzu

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Sybiraków w Grudziądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 17 im. Sybiraków w Grudziądzu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy, do których linki pojawiają się we wpisach nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, gdyż zostały opublikowane przed dniem 30 grudnia 2020 roku.
 • Brak tłumacza języka migowego.
 • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Większość zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Góra.
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 609003286

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. Sybiraków w Grudziądzu
 • Adres: Al. 23 stycznia 30, 86-300 Grudziądz
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 609003286

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły składa się z trzech kondygnacji. Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia i jedno do sali gimnastycznej.
Wejście do szkoły, między salą gimnastyczną a budynkiem głównym, wyposażone jest w podjazd dla wózków, prowadzący na parter.
W budynku szkoły znajduje się winda, która umożliwia poruszanie się pomiędzy wszystkimi kondygnacjami.
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne mają odpowiednie wymiary (wysokość i szerokość przejścia) i nie posiadają progów. Klamki można obsługiwać jedną ręką, nie wymagają mocnego ściskania ani przekręcania.
Korytarze w budynku mają odpowiednią szerokość, zapewniającą swobodne manewrowanie wózkiem.
Na parterze i piętrze budynku szkoły znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W budynku szkoły zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych.
Jest możliwość wejścia do szkoły z psem asystującym.
Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 
Skip to content