Procedura zwalniania uczniów klas 4 – 8 z zajęć lekcyjnych/pozalekcyjnych
1. Zwolnienie ucznia następuje po dostarczeniu wypełnionego przez rodzica formularza zwolnienia. Formularz należy dostarczyć najpóźniej w dniu zwolnienia.
2. Niemożliwe jest zwolnienie ucznia:
a. telefonicznie
b. za pomocą zeszytu informacyjnego
c. na luźnej kartce
d. poprzez dziennik elektroniczny.
3. Uczeń zobowiązany jest dostarczyć formularz zwolnienia do wychowawcy klasy, a w razie jego nieobecności do pedagoga/dyrektora. Formularz zwolnienia jest przechowywany w teczce wychowawcy klasowego.
4. Wychowawca/pedagog/dyrektor potwierdza fakt zwolnienia ucznia na podstawie formularza zwolnienia poprzez rozmowę telefoniczną z rodzicem.

Uwaga! Istnieje możliwość osobistego odbioru dziecka ze szkoły przez rodzica w trakcie trwania zajęć lekcyjnych. Fakt ten należy zgłosić do wychowawcy, a w razie jego nieobecności do pedagoga/dyrektora szkoły.

Formularz do pobrania

 
Skip to content