1. W Szkole Podstawowej nr 17 w Grudziądzu, obowiązkowe zajęcia lekcyjne dla klas I-V odbywają się w formie zdalnej, zgodnie z wcześniej ustalonym planem lekcji.

2. Uprzejmie proszę rodziców/opiekunów prawnych oraz uczniów o zapoznanie się z Procedurami obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 17 im. Sybiraków w Grudziądzu podczas zajęć rewalidacyjnych, zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III, konsultacji dla uczniów klas I -V w związku z możliwością wystąpienia COVID-19.

3. Rodzice/opiekunowie prawni, których dzieci będą brały udział w zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach opiekuńczo-wychowawczych lub konsultacjach są zobowiązani do podpisania następujących dokumentów:

–       SP17_oświadczenie rodzica
–       SP17_zgoda rodzica. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
–       SP17_zgoda rodzica. Zajęcia rewalidacyjne
–       SP17_zgoda rodzica. Konsultacje

4. Zgodnie z wytycznymi MEN – konsultacje dla klas I-V będą organizowane od dnia 1 czerwca 2020 roku.

5. Harmonogram konsultacji dla uczniów klas I-V będzie dostępny na stronie szkoły dnia 25 maja 2020 r.

6. Zgodnie z Procedurami, udział w konsultacjach będzie możliwy dla uczniów, których rodzice zgłoszą zapotrzebowanie bezpośrednio do nauczyciela przedmiotu w formie  wiadomości przez e-dziennik.

Dyrektor szkoły
Anna Góra

 
Skip to content