Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni.

Procedura zwalniania uczniów klas 4 – 8 z zajęć lekcyjnych/pozalekcyjnych

 

1. Zwolnienie ucznia następuje po dostarczeniu wypełnionego przez rodzica formularza zwolnienia. Formularz należy dostarczyć najpóźniej w dniu zwolnienia.

2. Niemożliwe jest zwolnienie ucznia:

telefonicznie,

za pomocą zeszytu informacyjnego,

na luźnej kartce,

poprzez dziennik elektroniczny.

3. Uczeń zobowiązany jest dostarczyć formularz zwolnienia do wychowawcy klasy, a w razie jego nieobecności do pedagoga/wicedyrektora.

4.Formularz zwolnienia jest przechowywany w teczce wychowawcy klasowego.

5. W razie konieczności wychowawca/pedagog/wicedyrektor potwierdza fakt zwolnienia ucznia na podstawie formularza zwolnienia poprzez rozmowę telefoniczną z rodzicem.

Uwaga!

Zwolnione dziecko musi być odebrane przez osobę pełnoletnią;
nie ma możliwości samodzielnego pójścia do domu, mimo zwolnienia.

Istnieje możliwość osobistego odbioru dziecka ze szkoły przez rodzica w trakcie trwania zajęć lekcyjnych. Fakt ten należy zgłosić do wychowawcy, a w razie jego nieobecności do pedagoga/dyrektora szkoły.

 

Formularz zwalniania uczniów

 
Skip to content