Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. Sybiraków w Grudziądzu informuje, że w dniach
od 01 lutego do 03 marca 2023 r. prowadzone są zapisy dzieci z rocznika 2016, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej nr 17 w roku szkolnym 2023/2024 (zapisy dotyczą dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły). Rodzic/prawny opiekun zainteresowany rozpoczęciem nauki jego dziecka w naszej szkole zobowiązany jest do złożenia Zgłoszenia rekrutacyjnego do szkoły wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania dziecka.

Natomiast w postępowaniu rekrutacyjnym dla dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 17, które przeprowadzone zostanie od 06 marca do 20 marca 2023 r., brane będą pod uwagę łącz-nie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

  • zamieszkanie kandydata na terenie gminy – miasto Grudziądz – 10 pkt
  • rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 17 – 5 pkt
  • w rodzinie kandydata występuje niepełnosprawność – 3 pkt
  • ubieganie się o przyjęcie do szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców – 3 pkt

Rodzic/opiekun prawny dziecka zamieszkałego poza obwodem naszej szkoły, a zainteresowany uczestniczeniem w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024, zobowiązany jest do złożenia Wniosku rekrutacyjnego o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

Dokumenty znajdują się na stronie szkoły www.szkola17.pl w zakładce REKRUTACJA

ZGŁOSZENIE REKRUTACYJNE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ  (dla dzieci z obwodu szkoły)

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA DZIECKA

WNIOSEK REKRUTACYJNY O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ (dla dzieci spoza obwodu szkoły)

Zapraszamy

Wymagane dokumenty należy złożyć:

  • w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 17, Aleja 23 Stycznia 30, w godz. od 7.30 do 15.00
  • na adres mailowy: [email protected]

tel. kontaktowy: 566430255 lub 609003286

 

 

 
Skip to content