Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. Sybiraków w Grudziądzu informuje, że w dniach od 01 lutego 2024 r. do 01 marca 2024 r. prowadzone będą zapisy dzieci z rocznika 2017, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej nr 17 w roku szkolnym 2024/2025 (zapisy dotyczą dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły).

Rodzic/prawny opiekun zainteresowany rozpoczęciem nauki jego dziecka w naszej szkole zobowiązany jest do złożenia karty zgłoszenia dziecka do szkoły wraz
z oświadczeniem o miejscu zamieszkania dziecka:

 1. Zgłoszenie rekrutacyjne  zgłoszenie rekrutacyjne.dla ucznia kl.1_3 z obwodu szkoły
 2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania oświadczenie o miejscu_zamieszkania

W postępowaniu rekrutacyjnym dla dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 17, które przeprowadzone zostanie od 04 marca 2024 r. do 18 marca 2024 r., brane będą pod uwagę kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

 1. zamieszkanie kandydata na terenie gminy – miasto Grudziądz – 10 pkt
 2. rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 17 – 5 pkt
 3. w rodzinie kandydata występuje niepełnosprawność – 3 pkt
 4. ubieganie się o przyjęcie do szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców – 3 pkt

Rodzic/opiekun prawny dziecka zamieszkałego poza obwodem naszej szkoły, a zainteresowany uczestniczeniem w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025, zobowiązany jest do złożenia wniosku o przyjęcie jego dziecka do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami:

 1. Wniosek rekrutacyjny  wniosek rekrutacyjny.dla ucznia kl.1_3 poza obwodem szkoły 
 2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania oświadczenie o miejscu_zamieszkania

Dokumenty można pobrać z sekretariatu szkoły lub z zakładki Rekrutacja na stronie szkola17.pl.

Wymagane dokumenty należy złożyć:

 1. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 17, Al. 23 Stycznia 30,
  w godz. od 7.30 do 15.00
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

Zapraszamy

Dyrektor Szkoły: mgr Anna Góra

 
Skip to content